ශ්‍රී ලාංකික, සිංහල බෞද්ධයා සහ සිංහ ලේ

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාඩු ගතකරන මට, නිතර දකින්නට සහ අසන්නට ලැබෙන පාඨයන් නම්, සිංහල බෞද්ධයා! සිංහලේ! අපි ශ්‍රී ලාංකික! යන ඒවාය. මම උපත ලබා ඇති අයුරින්, ලේකම් ගත් කරුණු සහ…