ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයනි, ඔබ හට මාගේ තුටු පඩුරු මෙලෙසින් එවමි

ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයනි, මාගේ වසර හතලිහක් වන ජීවිතයේ බහුතරයක් කලක නුදුටු සත්‍යවාදී අවිහිංසාවාදී රට වෙනුවෙන් මහජන කැපවීමක් මා පසුගිය මාස කිහිපය තුල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මා දුටුවෙමි. මම මේ භවයේදී මා…