පිරිමි සමූහයක් එක්වූ විට විනෝද වන අතර, ගැහැණු සමූහයක් එක්වූ විට කුමක් කරන්නේද?

තව ගැහැණියක්, පිරිමියෙක් නිසා පීඩා විඳින විට, ගැහැණියටම වරද පටවන ගැහැණු සිටින රටේ... තව ගැහැණියක්ගේ වැරදි, තමාට ඇවිත් කියන්නේ, ඒ ගැහැණියට වඩා එම පිරිමියා, තමාට ආදරය කරන නිසා යැයි සිතනා…

ශ්‍රී ලාංකික, සිංහල බෞද්ධයා සහ සිංහ ලේ

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාඩු ගතකරන මට, නිතර දකින්නට සහ අසන්නට ලැබෙන පාඨයන් නම්, සිංහල බෞද්ධයා! සිංහලේ! අපි ශ්‍රී ලාංකික! යන ඒවාය. මම උපත ලබා ඇති අයුරින්, ලේකම් ගත් කරුණු සහ…