හැඟුම් බර ඒ වේදනාව….

ආදරය ... සියලු හැඟීම් එක්තැන් කල හැකි වූත් සැඟවුණු හැඟීම් විසුරුවිය හැකි වූත් ලෝකයේ පැවැත්මට ජවය දිය හැකි වූත් අසම සම වූ එකම හැඟීම වූ එය... සැබෑ ආදරය.... පාසැල් වියේ…