අයායනායක කවි පන්දියේ කිවයාන්ගේ හද ගැස්ම දැනි මා හට දක්වන හෙල උරුමයේ ප්‍රණාමය

සෙවණැලි අවදි නොම වන වැව් ඉවුරු කො  ණේකාලය විසින් හෑරුව නුග ගසක බෙ‍              ණේමළකා කළුව ගිය ආයුධ කැබලි පෙ          …

නිවන කියන ක්ෂිතිජය – The horizon named enlightenment

නිවන කියන ක්ෂිතිජය පසුපස හඹා නොයන්න...වචනයකින් විස්තර කල නොහැකි ධර්මතාවයන් තිබිය හැකි බව සලකා බලන්න...සදාකාලික නිවුනු ගමනක යෙදෙමින් එසේ ධර්මතා පිළිබඳව විමසිලිමත්ව ගමන් කරන්නතම තමන්ගේ අවබෝධ එකිනෙකා සැසඳීම ට භාවිතා…