නොමැති කම කොතනද?

හිසට සෙවණක් නොමැති කලතල් ගසක සෙවණෙහි සැනසිල්ලක් ගතට පැන් බිඳක් නොමැති කලතනි වූ පිනි බිඳෙහි නැවුම් රසයක් කුසට අහරක් නොමැති කලදුඟද කැතකුනෙහි පෝෂණයක් මේ සියල්ලම පිරුණු කලඇස මුහු හිරු කිරණෙහි…

රහස් සිතුවිලි හුවමාරුවීම

අපි රහසින් ආදරය කරන එවුන්ටඅපි රහසින් වෛර කරන එවුන්ටඅපි රහසින් ඊර්ෂ්‍යා කරන එවුන්ටඅපි රහසින් සුභසෙත පතන එවුන්ට අපේ රහස් සිතුවිලි ඇහුණු කල එවුන්ගෙ රහස් සිතුවිලි ගොනුවනොදැනෙන්න අරීවි අප පෑලදොර අගුල!…