අයායනායක කවි පන්දියේ කිවයාන්ගේ හද ගැස්ම දැනි මා හට දක්වන හෙල උරුමයේ ප්‍රණාමය

සෙවණැලි අවදි නොම වන වැව් ඉවුරු කො  ණේකාලය විසින් හෑරුව නුග ගසක බෙ‍              ණේමළකා කළුව ගිය ආයුධ කැබලි පෙ          …