නිවන මට කියනු මැන!

සැනසිල්ලක් පතාගෙන
නැලවිල්ලක් සොයන් යන
ගැරහිල්ලක් නොමැති තැන
කැලඹිල්ලක් හමු වූ විට

කෙසේ මා සැනසෙන්නද?
කැලඹිල්ලෙන් නැලවෙන්නද?

නිවන මට කියනු මැන!

– නිමේෂ –

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.