කලා නිර්මාණ කරන කලා කරුවනි…

ගෞතම සම්මා සම්බුදු රදුන්
වැඩහිටි අවදිය දෙනෙත් ඉදිරියේ මැවි…
බුදුන් අැතුලු මහ රහතන් වහන්සේලා
කෙසේ වේද යැයි සිහියට ගෙන, සිත එක තැන් කල හැකි අයුරින්
කලා නිර්මාණ කරන කලා කරුවනි…

ඔබට මෙලෙසින්ම, තමාගේ අැතුලාන්තරය දෙස බලා,
එ දෙසු වටිනා ධර්මය අවබෝධ වේවා…
සාමය සහ සතුට අැති, සාමකාමී ජීවිතයක්ම ලැබේවා…

– නිම් –

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.