අරයා මෙසේ කීවා ලු

අරයා මෙසේ කීවා,
මෙයා මෙසේ කීවා,
යැයි පවසන,
කේලාම් කියන්නන්,
පවසන වදන්,
වැඩි සිහිබුද්ධියෙන් ඇසිය යුතු වේ.

මන්ද යත්,
අරයා හෝ මෙයා සත්‍යයෙන්ම එසේ පැවසුවා ද
හෝ
එසේ පැවසූ වත්, ඒ අවස්ථාවේ එකී පුද්ගලයා කුමන හැඟිමෙන් සිටියා ද
හෝ
එසේ පැවසූ වත්, ඒ අවස්ථාවේ එකී පුද්ගලයා කුමන මානසික තත්වයක සිටියා ද
හෝ කියා, තමන් ඇතිසැටියෙන් නොදන්නා බැවිනි.

– නිම් –

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.